Splošni pogoji poslovanja Tuš kluba

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA TUŠ KLUBA

1. SPLOŠNO

1.1 Splošni pogoji poslovanja Tuš kluba (v nadaljevanju Splošni pogoji) določajo pogoje včlanitve v Tuš klub in uporabe Tuš klub kartice, katere izdajatelj je Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje (v nadaljevanju Engrotuš). S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik sklene pogodbo o imetništvu Tuš klub kartice, s čimer pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo.

1.2 Tuš klub je centralni bonitetni sistem podjetja Engrotuš d.o.o.

1.3 Tuš klub kartica je kartica za:
uveljavljanje splošnih in posebnih popustov in ugodnosti ob nakupih v trgovinah in franšizah Tuš ter pri Tuš klub partnerjih na območju Republike Slovenije;
prejemanje posebnih ponudb, prilagojenih nakupnim navadam imetnika na podlagi njegovega soglasja, po izbranem kanalu obveščanja;
sodelovanje v posebnih akcijah za člane (npr. programi zvestobe);
možnost koriščenja ugodnosti za posebne skupine (seniorji, člani Tuš družine, itd);
možnost uporabe naprednih funkcij mobilne aplikacije Tuš;
možnost upravljanja s svojimi podatki ter uporabe naprednih funkcij na spletni strani www.tus.si

2. POMEN IZRAZOV

2.1. Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih poslovanja imajo naslednji pomen:
član Tuš kluba je oseba, ki je pravilno izpolnila pristopni obrazec ter pridobila Tuš klub kartico,
Tuš klub ugodnosti so ugodnosti, ki se imetniku v določenem časovnem obdobju nalagajo na Tuš klub kartico in se pridobijo v skladu z določili teh splošnih pogojev, v skladu z določili Splošnih pogojev poslovanja D*NAR in z določili posamezne akcije;
IN kartica Diners Club Tuš je plačilna kartica z ugodnostmi, ki jo izdaja Erste Card d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana.

3. POGOJI ZA VČLANITEV V TUŠ KLUB IN PRIDOBITEV TUŠ KLUB KARTICE TER IN KARTICE DINERS CLUB TUŠ

3.1. Tuš klub kartico lahko brezplačno pridobijo vse fizične osebe starejše od 15 let. Pravna oseba Tuš klub kartice ne more pridobiti. Ne glede na določbe te točke lahko Engrotuš v izjemnih primerih in pod pogojem, da gre za namen podelitve iz razloga dobrodelnosti, po lastni presoji, podeli Tuš klub kartico tudi pravni osebi.

3.2. Stalno Tuš klub kartico je mogoče pridobiti z izpolnitvijo tiskanega pristopnega obrazca za včlanitev v Tuš klub v trgovinah in franšizah Tuš, pri čemer morajo biti izpolnjena vsa obvezna polja na obrazcu, in sprejemom teh splošnih pogojev, ali z izpolnitvijo pristopnega obrazca, pri čemer morajo biti izpolnjena vsa obvezna polja na obrazcu, in sprejemom teh splošnih pogojev na spletni strani www.tus.si ali v mobilni aplikaciji Tuš.

3.3. Ko oseba na prodajnem mestu v trgovinah ali franšizah Tuš izpolni pristopni obrazec, mora le-tega izročiti osebi na blagajni, ki ji na podlagi izpolnjenega in podpisanega pristopnega obrazca izroči Tuš klub kartico v fizični obliki.

3.4. Po prejemu stalne (plastične) kartice lahko imetniki Tuš klub kartice po 30 dneh pridobijo Tuš klub e-kartico v obliki MMS-sporočila z naročilom preko spletnega Tuš klub profila. Pogoj za pridobitev e-kartice je številka mobilnega telefona, ki jo je imetnik navedel na pristopnem obrazcu za včlanitev v Tuš klub oziroma jo je dodal v Tuš klub spletnem ali mobilnem profilu.

3.5. V primeru včlanitve preko spletne strani imetnik po uspešni včlanitvi na svoj e-naslov takoj prejme aktivno Tuš klub e-kartico, ki jo lahko shrani v galerijo na svojem mobilnem telefonu, prav tako pa lahko takoj prične z uporabo mobilne aplikacije. Plastične kartice v primeru spletne včlanitve ne prejme.

3.6. IN kartico Diners Club Tuš je mogoče pridobiti na dva načina: i) digitalno preko mobilne aplikacije Tuš ali spletnega obrazca ali ii) s klasično papirnato pristopnico, ki jo je mogoče najti v vseh poslovalnicah Tuš. Pristopnici je treba priložiti zahtevano dokumentacijo (kopijo osebnega dokumenta, dokazilo o dohodkih). Plačilno kartico Diners Club Tuš lahko pridobi vsaka polnoletna oseba, ki je državljan Slovenije ali nedržavljan, ki ima začasno ali stalno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji.

4. TOČNOST PODATKOV

4.1. Član Tuš kluba se zavezuje, da bo izdajatelju Tuš klub kartice, podjetju Engrotuš, na primeren način (po pošti, po e-pošti ali ustno s klicem na 080 13 10) posredoval morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za poslovanje s Tuš klub kartico, na primer spremembo naslova, telefonske številke itd.

4.2. Engrotuš za točnost podatkov, ki jih je pridobil od člana Tuš kluba, na katerega se podatki nanašajo, ne odgovarja.

5. UGODNOSTI TUŠ KLUB KARTICE TER IN KARTICE DINERS CLUB TUŠ

5.1. Imetnik Tuš klub kartice pridobiva ugodnosti z nakupi v poslovnih enotah Engrotuša (trgovine Tuš in franšizne prodajalne Tuš) in pri Tuš klub partnerjih, navedenih na spletni strani www.tus.si.

5.2. Ob nakupu blaga mora kupec pred plačilom na blagajni predložiti Tuš klub kartico ali IN kartico Diners Club Tuš. Poznejši vpis nakupa ni mogoč, prav tako ni mogoče pozneje izkoristiti popustov in drugih ugodnosti na že opravljeni nakup. Pri tem velja, da je predložitev IN kartice Diners Club Tuš samo kot identifikacija v članstvu Tuš kluba in za pridobitev Tuš klub ugodnosti. Za pridobitev posebnih ugodnosti po IN kartici Diners Club Tuš, ki veljajo samo za imetnike te IN kartice Diners Club Tuš, veljajo drugi splošni pogoji.

5.3. Imetnik lahko Tuš klub kartico uporablja za nakup blaga na vseh prodajnih mestih, navedenih v točki 5.1. v količinah omejenih za povprečno gospodinjsko porabo. Imetnik sme Tuš klub kartico uporabljati zgolj za nakupe za lastno porabo.

5.4. Uporaba Tuš klub kartico za nakupe blaga, ki je namenjeno nadaljnji prodaji, in/ali uporaba Tuš klub kartico za nakupe blaga uporabnikov, ki imajo registrirano dejavnost trgovine kot eno od osnovnih dejavnosti, ni dovoljena. V kolikor Engrotuš ugotovi kršitev te določbe, ima pravico ukiniti oz. preprečiti uporabo Tuš klub kartice, ki se predloži ob takšnih nakupih.

5.5. Ista oseba ne more opraviti več zaporednih nakupov z večimi Tuš klub karticami. V primeru ugotovljene kršitve navedenega določila, takšna oseba ni upravičena do pridobitve ugodnosti Tuš klub kartice, Engrotuš pa ima pravico ukiniti oz. preprečiti uporabo vsake Tuš klub kartice, ki se predloži ob takšnih nakupih.

5.6. Ugodnosti, do katerih je imetnik Tuš klub kartice upravičen, so objavljene na spletni strani www.tus.si ali na drugih tržno komunikacijskih materialih podjetja Engrotuš ali pri Tuš klub partnerjih. Ugodnosti Tuš kluba se spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih različne. Ugodnosti so lahko (v odvisnosti od privoljenja, ki ga je posameznik podal):
splošne za vse Tuš klub člane,
prilagojene posameznim skupinam glede na različne demografske podatke, ali podatke o obsegu uporabe Tuš klub kartice,
imetniku individualno prilagojene na podlagi demografskih in transakcijskih podatkih, ki izhajajo iz uporabe Tuš klub kartice.

5.7. Pogoji, ki se nanašajo na koriščenje posamezne ugodnosti, so podrobneje opredeljeni v tržno komunikacijskih materialih posamezne ugodnosti ter v Splošnih pogojih poslovanja D*NAR.

5.8. V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, Engrotuš imetnikom Tuš klub kartice za čas sistemskih motenj ne zagotavlja uporabljanja ugodnosti iz naslova Tuš klub kartice. V primeru začasnega nedelovanja računalniškega sistema na samem prodajnem mestu, se pridobljene ugodnosti članom Tuš kluba naložijo naknadno – v kolikor je mogoče avtomatsko, sicer pa po posredovani zahtevi člana Tuš kluba.

5.9. Kako opraviti nakup z IN kartico v trgovinah in franšizah Tuš:
Za koriščenje Tuš klub ugodnosti imetnik IN kartice Diners Club Tuš na blagajni pokaže QR kodo na zadnji strani kartice.
Blagajnik po ustaljenem postopku poskenira izdelke na tekočem traku.
Za nakup IN izdelka z dostavo na dom, imetnih IN kartice Diners Club Tuš pokaže EAN kodo IN izdelka iz letaka, spletne strani ali mobilne aplikacije.
Po zaključku računa je plačilo mogoče opravite z IN kartico tako, da jo imetnik prisloni k POS terminalu in po želji izbere število obrokov. Plačilo je mogoče opraviti tudi z ostalimi plačilnimi sredstvi (gotovina, D*NAR, druge kartice).
Pogoj za obročno plačilo v trgovinah in franšizah Tuš je nakup nad 100 €. Minimalen znesek obroka je 30€.
Po opravljenem plačilu se na računu izpišejo postavke. V kolikor je bil opravljen nakup IN izdelka, se na računu izpiše naslov za brezplačno dostavo na dom.

6. POMOČ IMETNIKU TUŠ KLUB KARTICE

6.1. Imetnik se lahko za več informacij, reševanje reklamacij, pomoč pri pridobitvi Tuš klub kartice ter v primeru izgubljene ali ukradene Tuš klub kartice obrne na Tušev Center za pomoč strankam na brezplačno številko 080 13 10 ali po pošti na naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje.

6.2. V primeru, da član Tuš kluba Tuš klub kartice izgubi ali mu je Tuš klub kartica odtujena, Engrotuš ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti Tuš klub kartice s strani tretjih oseb ali morebitne druge zlorabe Tuš klub kartice s strani nepooblaščenih oseb. Izdajatelj Tuš klub kartice oziroma njegovi zaposleni v poslovnih enotah, kjer se Tuš klub kartica predloži, ne preverjajo istovetnosti imetnika Tuš klub kartice.

6.3. Imetnik mora izgubo ali krajo Tuš klub kartice nemudoma javiti na Tušev Center za pomoč strankam na brezplačno številko 080 13 10 ali po pošti na naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Z izgubo Tuš klub kartice član Tuš kluba ne izgubi nobene že pridobljene ugodnosti, ugodnosti se prenesejo na novo Tuš klub kartice člana Tuš kluba.

7. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

7.1. Engrotuš lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje poslovanja s Tuš klub kartico.

7.2. O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora Engrotuš imetnika Tuš klub kartice na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.tus.si.

7.3. Šteje se, da imetnik Tuš klub kartice soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če Tuš klub kartice ne vrne podjetju Engrotuš in hkrati ne pošlje pisne odpovedi.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

8.1. Izdajatelj in lastnik Tuš klub kartice, podjetje Engrotuš, se obvezuje, da bo pridobljene podatke o članih Tuš kluba uporabljal in hranil v skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22), Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo, 19/15, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O) ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) Član Tuš kluba soglaša, da se podatki shranjujejo v centralno bazo podatkov, katere upravljavec in uporabnik je družba Engrotuš.

8.2. NAMENI, ZA KATERE SE OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO

8.2.1 S predložitvijo Tuš klub kartice ob uveljavljanju pravic iz imetništva Tuš klub kartice in skladno z dano privolitvijo, Engrotuš v uporabniškem računu imetnika Tuš klub kartice beleži podatke o posameznem nakupu pri Engrotušu in pri Tuš partnerjih, v kolikor se pri njih uveljavljajo ugodnosti iz Tuš kluba (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila) in koriščenju ugodnosti (npr. kupon, popust, uveljavljanje statusa upokojenca, ipd). Engrotuš te podatke potrebuje, da:
imetnikom Tuš klub kartice zagotavlja uveljavljanje pravic iz imetništva Tuš klub kartice (npr. uveljavljanje upokojenskega popusta, oblikovanje prilagojenih ponudb, ugodnosti in kuponov, obveščanje imetnika Tuš klub kartice le o tistih ponudbah, ki ga zanimajo, le preko izbranih kanalov, ipd);
preverja skladnost uporabe Tuš klub kartice s splošnimi pogoji;
analizira in proučuje nakupovalne navade za namen optimiranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev ter za namene neposrednega trženja;
komunicira z imetnikom Tuš klub kartice in pripravlja ter posreduje ponudbe in ugodnosti za imetnike Tuš klub kartice, prilagojene starosti, spolu in regiji prebivanja konkretnega imetnika Tuš klub kartice;
rešuje morebitne reklamacije ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu, oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika Tuš klub kartice;
obvešča imetnike Tuš klub kartice o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe Tuš klub kartice;
občasno pozove imetnike Tuš klub kartice k izpolnitvi anket o zadovoljstvu z imetništvom Tuš klub kartice, uporabniški izkušnji v poslovalnicah Tuš ali o posameznih kupljenih izdelkih.

8.3. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

8.3.1. Engrotuš bo osebne podatke imetnika Tuš klub kartice hranil dokler imetnik ne odpove Tuš klub kartice in še pet let od odpovedi, v primeru preklica Tuš klub kartice s strani Engrotuš pa še 5 let od preklica.

8.3.2. V primeru, da je kartica člana Tuš Kluba neaktivna več kot dve leti od zadnjega nakupa, se smatra, da imetnik kartice odstopa od imetništva kartice, zato ima Engrotuš pravico, da prekliče Tuš klub kartico ter izbriše vse podatke v roku iz točke 8.3.1.

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov za zagotovitev poštene in pregledne obdelave ima član Tuš kluba, na podlagi predpisov, naslednje pravice:

8.4. PRAVICA DO PREKLICA PRIVOLITVE

8.4.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izpolnjen obrazec za preklic pošlje na naslov: Engrotuš d.o.o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Preklic podane privolitve lahko posameznik sporoči tudi na spletni strani www.tus.si znotraj svojega Tuš klub profila.

8.4.2. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

8.4.3. Engrotuš bo v primeru preklica privolitve, preprečil uporabo podatkov za namen neposrednega trženja najkasneje v roku 15 dni od prejema preklica, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo preklica, obstaja možnost, da bo imetnik Tuš klub kartice kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

8.5. PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU

8.5.1. Član Tuš kluba ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

8.6. PRAVICA DO DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV,

8.6.1. Član Tuš kluba, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od Engrotuša zahteva dostop do svojih osebnih podatkov. Zahtevo iz te točke lahko član Tuš kluba pošlje na naslov Engrotuš d.o.o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa jo odda na spletni strani www.tus.si.

8.7. PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

8.7.1. Član Tuš kluba ima pravico zahtevati, da Engrotuš omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:
(a) če oporeka točnosti podatkov za obdobje, ki Engrotušu omogoča preveriti točnost podatkov,
(b) obdelava je nezakonita, član Tuš Kluba pa nasprotujete izbrisu podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
(c) Engrotuš podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih član Tuš Kluba potrebuje za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
(d) član Tuš kluba je vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi Engrotuša prevladajo nad razlogi člana Tuš Kluba;

Zahtevo član Tuš Kluba pošlje na naslov: Engrotuš d. o. o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa odda na elektronski naslov dpo@tus.si.

8.8. PRAVICADO UGOVORA OBDELAVI

8.8.1. Član Tuš kluba ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene Engrotuš-u (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Engrotuš ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; Engrotuš preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi člana Tuš kluba, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Zahtevo član Tuš Kluba pošlje na naslov: Engrotuš d. o. o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa jo odda na elektronski naslov dpo@tus.si.

8.9. PRAVICA DO IZBRISA OSEBNIH PODATKOV
8.9.1. Član Tuš Kluba ima pravico zahtevati, da Engrotuš brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Engrotuš pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:
(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,
(b) če član Tuš Kluba prekliče privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
(c) če član Tuš Kluba ugovarja obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
(d) podatki so bili obdelani nezakonito,
(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,
(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

Član Tuš Kluba v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nima pravice do izbrisa podatkov. Zahtevo pošlje član Tuš Kluba na naslov: Engrotuš d. o. o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa jo odda na elektronski naslov dpo@tus.si.

8.10. PRAVICA DO POPRAVKA

8.7.1. Član Tuš kluba, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Engrotuš brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo iz točke lahko član Tuš kluba pošlje na naslov Engrotuš d.o.o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa jo odda na spletni strani www.tus.si.

8.11. PRENOSLJIVOST PODATKOV

8.11.1. Član Tuš Kluba ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Engrotuš, pri tem oviral, in sicer kadar:
(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Član Tuš Kluba ima pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (Engrotuša) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo. Zahtevo pošlje član Tuš Kluba na naslov: Engrotuš d. o. o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa jo odda na elektronski naslov dpo@tus.si.

8.12. PRAVICA DO UGOVORA

8.12.1. Član Tuš kluba lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namene posredovanja ponudb in ugodnosti po različnih kanalih obveščanja ter za namene pozivanja k izpolnitvi anket. Član Tuš kluba lahko ugovor vloži na naslov Engrotuš d.o.o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ali pa ga odda na spletni strani www.tus.si.
8.12.2. Član Tuš kluba ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo Tuš klub kartice, razen na način, da odstopi od imetništva Tuš klub kartice v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora vrniti Tuš klub kartico, kar pomeni, da ne more več uveljavljati pravic in ugodnosti iz naslova imetništva Tuš klub kartice.

8.12.3. Engrotuš bo v primeru ugovora, preprečil uporabo podatkov najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora, obstaja možnost, da bo imetnik Tuš klub kartice kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

8.13. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

8.13.1 Engrotuš osebnih podatkov imetnikov Tuš klub kartic ne posreduje tretjim, razen:
zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Engrotuš (npr. tiskarji, oglaševalske agencije, franšizne trgovine Tuš),
državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka;
če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom imetnika Tuš klub kartice.

8.14. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Engrotuš je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@tus.si.

9. ODPOVED TUŠ KLUB KARTICE

9.1, Tuš klub kartica se izda za nedoločen čas, imetnik pa jo lahko kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove na posebnem obrazcu za odjavo/preklic Tuš klub kartice, ki ga imetnik lahko dobi na spletni strani www.tus.si ali s klicem na brezplačno številko 080 13 10. Ob preklicu Tuš klub kartice imetnik kartice izgubi pravico do koriščenja vseh Tuš klub ugodnosti. Odpoved začne veljati, ko Engrotuš prejme pisno odpoved na naslov: Engrotuš d.o.o., za Tuš klub, Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje.

9.2. Engrotuš si pridržuje pravico, da lahko Tuš klub kartico kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove/prekliče. Če kartico odpove/prekliče Engrotuš, mora imetnik Tuš klub kartice vse ugodnosti, do katerih je upravičen na podlagi Tuš klub kartice, ne glede na njihovo siceršnjo zapadlost, uveljaviti v enem mesecu. Po tem roku ugodnosti zapadejo in jih ni več mogoče uveljaviti.

10. OSTALE DOLOČBE

10.1. Ti splošni pogoji so objavljeni na www.tus.si. V tiskani obliki so dostopni tudi v vseh trgovinah in franšizah Tuš.

10.2. Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe Tuš klub kartice in iz teh splošnih pogojev, ki jih član Tuš kluba in izdajatelj Tuš klub kartice ne bi mogla rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

10.3. Splošni pogoji poslovanja Tuš kluba pričnejo veljati dnem, 19. 2. 2024, in v celoti nadomestijo do sedaj veljavne Splošne pogoje.

Celje, 19. 3. 2024
Engrotuš d.o.o.