Splošni pogoji za uporabo storitve Digitalni računi (z uporabo storitve BillSea)

1. Splošno

S splošnimi pogoji za uporabo storitve Digitalni računi (v nadaljevanju Splošni pogoji) je opredeljena storitev, ki omogoča digitalno izdajo računov za nakup v elektronski obliki in v celoti nadomesti pisno obliko izdanega računa. Splošni pogoji opredeljujejo tudi razmejitev odgovornosti glede na posamezne faze med vsemi deležniki. S prijavo na storitev Digitalni računi, kot je opredeljeno v točki 3. teh pogojev, uporabnik storitve potrjuje:
 • da je seznanjen s splošnimi pogoji in, da z njimi v celoti soglaša;
 • da mu izdajatelj digitalnega računa namesto papirnatega računa posreduje račun v elektronski obliki z uporabo storitve Billsea;
 • da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe storitve Billsea (http://billsea.com/) in, da z njimi v celoti soglaša;
 • da je lastnik elektronskega naslova, ki je vpisan v procesu prijave na storitev Digitalni računi ter ima stalen dostop do tega elektronskega naslova;
 • da z dnem prijave na storitev Digitalni računi prevzema vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev;
 • da se v primeru prijave na storitev DIgitalni računi zaveda, da nezaščitena elektronska pošta ni varen medij;

2. Opredelitev pojmov

 • storitev Digitalni računi - predstavlja storitev, ki s pomočjo posrednika Billsea, članom Tuš kluba omogoča prejemanje računov v digitalni obliki t.i. digitalnih računov;
 • Digitalni račun - je oblika klasičnega računa za nakup blaga in storitev na vseh blagajniških mestih podjetja Engrotuš d.o.o., ki se izda v elektronski obliki ter ob nastanku pošlje na elektronski naslov uporabnika ter nadomesti papirno (izpisano) obliko izdanega računa. Takšen račun vsebuje enake podatke in je v digitalni obliki predstavljen enako kot izpisana verzija računa na blagajniškem mestu ter vključuje vse zakonsko predpisane elemente.
 • Izdajatelj digitalnega računa je družba Engrotuš d.o.o.
 • Posrednik pri izdaji digitalnega računa je storitev BillSea, ki skrbi za hranjenje izdanih digitalnih računov in dostavo teh računov prejemnikom (v nadaljevanju sistem Billsea);
 • Uporabnik storitve - je fizična oseba, ki je član Tuš kluba in s prijavo na način opisan v točki 3. tega dokumenta postane uporabnik storitve Digitalni računi. Uporabnik je seznanjen in soglaša s splošnimi pogoji in dovoli prejemanje računa v elektronski obliki;
 • Prejemnik digitalnega računa - je fizična oseba, ki je član Tuš kluba, in hkrati prijavljen uporabnik na storitev Digitalni računi ter dovoli prejemanje računa v elektronski obliki v skladu s temi splošnimi pogoji;
 • Način prijave na storitev DIgitalni računi - je opisan v 3. točki teh pogojev;
 • Načini odjave od storitve DIgitalni računi - je opisan v 4. točki teh pogojev;
 • Elementi digitalnega računa so postavke na digitalnem računu, ki poleg z zakonom predpisanimi podatki, na računu prikazujejo tudi vse dodatne vsebine, ki so na računu izpisane v papirnati obliki. Te med drugim vključujejo kupone, informacije o stanju bonitet, potrdilo o plačilu s plačilnimi karticami, itd.
 • Vizualizacijo digitalnega računa zagotavlja storitev Billsea in je takšna, da kar najbolje sledi obliki papirnega računa in jo je mogoče prikazati na najpogosteje uporabljenih spletnih brskalnikih ter najpogosteje uporabljenih napravah (mobilni telefoni, osebni računalniki, tablični računalniki) brez potrebe po nameščanju dodatnih aplikacij.

3. Prijava na storitev Digitalnih računov

Fizična oseba, ki želi uporabljati storitev Digitalni računi, izvede prijavo nanjo na spletnih straneh izdajatelja - http://tus.si. Pred prijavo na storitev Digitalnih računov mora uporabnik izvesti prijavo v Tuš klub profil na spletnih straneh izdaljatelja (http://tus.si) kjer se identificira s svojim email naslovom in geslom. Vsak ustvarjen spletni profil ima povezano Tuš klub kartico. Samo prijavo na storitev Digitalni računi uporabnik izvrši v svojem spletnem profilu na strani Digitalni računi. Ob prijavi se uporabnik strinja s temi Splošnimi pogoji uporabe storitve Digitalni računi. Ob uspešni prijavi, fizična oseba postane Uporabnik storitve in hkrati Prejemnik digitalnih računov.

4. Odjava storitve Izdaja digitalnih računov

Uporabnik storitve se lahko od storitve odjavi na naslednje načine:
 • na spletni strani izdajatelja (www.tus.si) v svojem Tuš klub profilu na strani Digitalni računi izvede odjavo od storitve
 • s klicem na center za pomoč strankam na telefonski številki 080 13 10
Izdajatelj si pridržuje pravico posamezen račun posredovati v papirni obliki v primeru tehničnih nezmožnosti, zaradi katerih bi bilo onemogočeno posredovanje digitalnega računa po elektronskih poteh. Takšen primer ne šteje za odpoved poslovanja z digitalnimi računi. Izdajatelj lahko enostransko in po lastni presoji Uporabniku storitve odpove uporabo Storitve takrat:
 • ko prejemnik ravna v nasprotju z določili teh Splošnih pogojev,
 • ko dostava na elektronski naslov prejemnika ni bila mogoča,
 • ko se na strojni ali programski opremi izdajatelja pojavijo nepopravljive napake, ki jih po presoji izdajatelja ni mogoče odpraviti

5. Postopek izdaje digitalnega računa

 • Izdajatelj digitalnega računa le-tega izda v sistem Billsea;
 • Izdajatelj dobi tehnično potrditev uspešnega prejema računa v sistem Billsea neposredno ob izdaji digitalnega računa
 • V kolikor prejem računa v sistem Billsea ni uspešen, izdajatelj prejemniku izpiše in izda papirnati račun;
 • Sistem Billsea obvesti prejemnika o novo prejetem računu v sistemu Billsea;
 • Obvestilo prejemniku se izvede z elektronsko pošto;
 • Elektronsko sporočilo z obvestilom o novem računu vsebuje neposredno povezavo do vizualizacije digitalnega računa;
 • Prejemnik lahko izdane račune s strani izdajatelja digitalnega računa pregleduje tudi v mobilni aplikaciji (trenutno ni na voljo) in na spletnih straneh izdajatelja. V tem primeru mora biti prejemnik prijavljen v mobilno aplikacijo ali spletni profil na spletnih straneh izdajatelja

6. Pravice in obveznosti uporabnika Storitve

Pravice in obveznosti uporabnika storitve so:
 • uporabnik storitve mora ob prijavi biti član Tuš Klub-a in hkrati lastnik veljavnega elektronskega naslova;
 • uporabnik je odgovoren za dostop do elektronskega naslova, ki je podan ob prijavi. V kolikor mu je dostop onemogočen je to dolžan sporočiti izdajatelju računa pred naslednjim nakupom
 • o vsaki spremembi, povezani s storitvijo, mora nemudoma obvestiti izdajatelja, v primeru, da tega ne naredi, nosi odgovornost za morebitno nepravilno vročanje digitalnega računa,
 • uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od storitve po postopku opisanem v točki tega dokumenta;
 • uporabnik prejema in pregleduje račune izdajatelja, pri katerem se je prijavil na storitev;
 • uporabnik je dolžan v primeru, ko ugotovi, da račun v digitalni obliki ni bil dostavljen na njegov elektronski naslov, preveriti delovanje elektronske pošte in podatkovnega prenosa na svoji napravi s katero dostopa do elektronske pošte

7. Varstvo osebnih podatkov in zaupnih informacij

Izdajatelj varuje vse osebne podatke, dejstva in okoliščine o posameznem uporabniku storitve, s katerimi razpolaga kot zaupne ter skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov..

8. Končne določbe

Aktualni Splošni pogoji so na povezavi objavljeni na spletni strani prijave na storitev https://digracuni.tus.si/ in na sedežu izdajatelja. Izdajatelj lahko v skladu z veljavnimi predpisi in/ali s svojo poslovno politiko spreminja in dopolnjuje te Splošne pogoje, besedilo spremenjenih Splošnih pogojev bo uporabnikom dostopno v elektronski obliki na spletni strani https://digracuni.tus.si/ oz. v fizični obliki na sedežu izdajatelja. Če uporabnik storitve do dneva pred predlaganim datumom začetka uporabe spremenjenih splošnih pogojev izdajatelju ne sporoči pisno, da predloga sprememb teh Splošnih pogojev ne sprejema, se šteje, da s spremembami soglaša. Če uporabnik storitve ne soglaša s spremembami teh Splošnih pogojev, lahko kadarkoli odstopi od storitve na način opisan v točki 4. tega dokumenta.V primeru, da uporabnik zavrne predlagane spremembe in pri tem ne izvede odjave od storitve, je izdajatelj upravičen do ukinitve storitve uporabniku v razumnem roku. Izdajatelj in uporabnik storitve soglašata, da bosta v primeru morebitnega spora medsebojno priznavala veljavnost elektronskih sporoči, ki so bila ustvarjena z uporabo storitve. Uporabnik lahko vprašanja, pritožbe ali pripombe, ki so povezane z uporabo storitve posreduje:
 • po pošti na sedež izdajatelja na naslov Engrotuš, d.o.o, Resljeva 16, 3000 Celje, namen “Storitev Izdaja digitalnih računov”;
 • na telefonsko številko 080 13 10
 • z pošiljanjem elektronskega sporočila na naslov info@tus.si , pri čemer v temo oz naslov sporočila vpiše “Izdaja digitalnih računov”
Za opravljanje storitev v skladu s temi Splošnimi pogoji in za razlago le-teh se uporablja pravo Republike Slovenije. Za odločanje o morebitnih sporih, ki bi nastali v zvezi s temi Splošnimi pogoji, odloča stvarno pristojno sodišče v Celju. Ti Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 15.3.2018 dalje.