Pravila in pogoji »VELIKE NAGRADNE IGRE« – od 23. 5. do 3. 6. 2019

1. člen

Organizator Facebook nagradne igre »Prenos finala lige prvakov« je ENGROTUŠ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra je sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem Facebook.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije z izjemo zaposlenih v podjetju Engrotuš d.o.o. in povezanih družb.

Nagradna igra poteka od 23.5. 2019 (od objave na časovnici) do 1. 6. 2019.

Nagrajenca nagradne igre za 4x pijačo po izbiri v vrednosti ene pijače 5€ in 4x burger po izbiri, bomo razglasili 1. 6., med polčasom tekme. Sodelovanje je mogoče do 31. 5., do 23:59 ure. Nagrajenca druge nagradne igre, v kateri se bodo potegovali za zmagovalni dres, pa bomo razglasili 3. 6. 2019, ob 12. uri. Sodelovanje za nagrado je mogoče do 1. 6. do 21. ure.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

2. člen

V okviru nagradne igre bomo podelili dve nagradni igri.

  1. nagrada: nogometni dres zmagovalne ekipe.

  2. nagrada: 4x pijača in 4x burgerji po izbiri nagrajenca.

3. člen

Za sodelovanje v nagradni igri, v kateri bomo podarili 4x pijačo in 4x burgerje, je potrebno storiti naslednje:

  • v komentar je potrebno označiti 3. prijatelje, katerim bi častili večerjo in jih povabili na ogled tekme v Pivnico To še spijemo v Planetu Tuš Celje,

  • ogledati si tekmo v Pivnici To še spijemo, kjer nagrajenec prejme nagrado.

Za sodelovanje v nagradni igri, v kateri bomo podarili nogometni dres, je potrebno:

  • izpolniti obrazec, v katerem se navede ime, priimek in e-mail naslov.

Rezultati nagradne igre za nogometni dres bodo objavljeni 3. 6. 2019, ob 12. uri. Nagrajenca se obvesti preko e-mail naslova ali preko Facebook strani.

Rezultati nagradne igre, kjer bomo podarili 4x pijačo in 4x burgerje, bodo razglašeni v Pivnici To še spijemo, med polčasom tekme.

V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabniki sodelujejo kolikor krat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.

4. člen

Če vrednost glavne nagrade ne presega 42 eur, to ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

5. člen

Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil med polčasom tekme (4x pijača in 4x burgerji) in 3. 6., ob 12. uri (nogometni dres), z objavo na časovnici Facebook strani Pivnice to še spijemo oz. preko e-mail naslova. Nagrajenec mora še v istem dnevu prevzeti nagrado oz. jo prejme preko pošte (dres nogometne ekipe)

Če se nagrajenec ne odzove oz. ne posreduje zgoraj naštetih podatkov oziroma ne prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico do prejema nagrad, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

- je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

- udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega rezultata na Facebook profilu Pivnice To še spijemo.

6. člen

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

7. člen

Potek nagradne igre nadzoruje komisija, ki je sestavljena iz treh članov oddelka marketinga in razvoja. In sicer komisijo sestavljajo Žiga Kovač, Sinej Hlastan in Tjaša Kotnik.

Organizator si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem organizator vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

8. člen

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov ENGROTUŠ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov organizator ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki v Facebook profilu, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

9. člen

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook profilu Pivnica To še spijemo.

10. člen

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11. člen

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Celju.

Celje, 23. 5. 2019  

Engrotuš d.o.o.